ተግባርና ኃላፊነት

 • የቡድኑን ዓመታዊ እቅድ ያዘጋጃል፣ አፈጻጸሙን ይገመግማል፣ ቡድኑን መምራት፤
 • ቡድኑን በአስፈላጊ ግብአቶች ያደራጃል፣ ምቹ የሥራ ሁኔታዎችን እንዲፈጥሩ ማድረግ፣
 • በስሩ ያሉ ሠራተኞችን መምራት፣ መቆጣጠር፣ ማስተባበር፣
 • የሠራተኞችን የሥራ አፈጻጸም መገምገም፣ ውጤታማ የሆኑ ሠራተኞችን ማበረታታት፣ የአቅም ክፍተት ያለባቸውን ሰራተኞች በመለየት ልዩ ድጋፍ እንዲያገኙ ማድረግ፣
 • የቡድኑን የአሠራር ችግሮች በመለየትና በማጥናት ምቹ የአሰራር ሂደት እንዲኖር ማድረግ፣ ተፈጻሚነቱን ማረጋገጥ፣
 • ወቅታዊ የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀት፣ ለኃላፊው ማቅረብ፣
 • ሊተገበሩ በእቅድ የተያዙ የለውጥ መሳሪያዎችን ተግባራዊ ለማድረግ የሚረዳና ውጤታማነትን የሚያሰፍኑ የአፈጻጸም መመሪያዎችን ማዘጋጀት፣ ማስተባበር፣ መርሆዎችንና ንድፈሃሳቦችን የተከተሉ መሆኑን ማረጋገጥ፣ ለኃላፊው ማቅረብ፣
 • በተግባር ላይ እንዲውሉ የተመረጡ የለውጥ መሳሪያዎች አተገባበር ከሁኔታዎች ጋር ተጣጥመው ስለሚሄዱበት ማጥናት፣ ለኃላፊው ማቅረብ፣
 • ለሥራ ዘርፎች ግብአት የሚሆኑ የለውጥ ሃሳቦችን በማመንጨት ለመ/ቤቱ ተስማሚ የሆኑ ዘመናዊ የለውጥ ሥራ አመራርና የአሠራር ማሻሻያ ጥናቶችን ማጥናት፣ ለኃላፊው ማቅረብ፣
 • ልዩ ልዩ የማሻሻያ ሃሳብ ጥያቄዎች ሲቀርቡ አግባብነታቸውን እያጠና ለውሳኔ ለኃላፊው ማቅረብ፣
 • የመልካም አስተዳደር ስርዓት እንዲሰፍን ተቋማዊ የለውጥ ምርጥ ተሞክሮዎችመቀመር፣
 • ከሁኔታዎች ጋር በማገናዘብ እንዲስፋፋ ማድረግ፤
 • የሥራ ውጤታማነትን የሚያሻሽሉ የለውጥ መሳሪያዎች፣ ስታንዳርዶች፣ የአሰራር ዘዴዎች፣ ልዩ ልዩ ጥናቶች ውሳኔ ሲያገኙ በመ/ቤቱ በተገቢው ሁኔታ ስለመተግበራቸው ክትትል ማድረግ፣ አፈጻጸሙን እየገመገመ ለኃላፊው ማቅረብ፣
 • በመ/ቤቱ ተግባራዊ የሆኑ የለውጥ መሣሪያዎች ያስገኙትን ፋይዳ በመገምገም ለኃላፊው ማቅረብ፣
 • የለውጥ ሥራዎች ዕቅድና ፕሮግራሞች አተገባበር ላይ ያጋጠሙ ችግሮችን በማጥናትና በመገምገም የመፍትሄ ሃሳብ ማቅረብ፣
 • የለውጥ መሳሪያዎችን በመጠቀም የሚካሄዱ ለውጦች ላይ ሙያዊ ምክር፣ እገዛና ድጋፍ ለስራ ዘርፎች መስጠት ወይም እንዲያገኙ ማድረግ፣
 • ተቋማዊ ለውጥን በቀጣይነት ለመተግበር እንዲቻል የክህሎት፣ የአቅርቦት የአመለካከት ክፍተቶችን መለየት፣ መከታተል፣
 • የሥራ ኃላፊዎችና ሰራተኞች ስለለውጥ ዓላማዎች እንዲገነዘቡና የህዝብ አገልጋነት ስሜት እንዲያዳብሩ ተከታታይነት ያላቸውን የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች በማዘጋጀት የፈጻሚዎችን አቅም እንዲጎለብት ማድረግ፣
 • በአፈጻጸም ላይ የሚያጋጥሙ/ የሚታዩ ጥንካሬና የአሰራር ክፍተቶችን እያጠና የማሻሻያእርምጃ እንዲወሰድ በጥናት የተደገፈ ሃሳብ ለኃላፊው ማቅረብ፣ ስለአፈጻጸሙ ክትትል እና ድጋፍ ማድረግ፣
 • ከመሥሪያ ቤቱ አጠቃላይ ዕቅድ በመነሳት የስራ ዘርፎች ተቋማዊ የለውጥ ሂደትን በየስራ ዘርፋቸው የሚተገብሩበትና የተገኘውን ውጤት የሚገመግሙበት የአሰራር ባህል እንዲሰርጽ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፣
 • የለውጥ ስራዎች በወጣ እቅድን የሥራ መርሃ ግብር መሰረት መከናወኑን መቆጣጠር፤ ማረጋገጥ፣