ተግባርና ኃላፊነት

 • ከመስሪያ ቤቱ ስትራቴጂክ ዕቅድ በመነሳት የዳይሬክቶሬቱን እቅድ በወቅቱ አዘጋጅቶ ማቅረብ፣ ሲጸድቅም ስራዎችን ለቡድኖችና ለባለሙያዎች በማከፋፈል ተግባራዊ ማድረግ፤
 • የዳይሬክቶሬቱን ዓመታዊ በጀትና የሥራ መርሀ -ግብረ ማዘጋጀት፣ ማስተባበር፣ በስሩ የሚገኙ ባለሙያዎችንና ሠራተኞችን ማስተባበር፣ የሥራ አፈጻጸም መሙላት፣ ይገመግማል፣ የስልጠናና የቴክኒክ ድጋፍ ማድረግ፤
 • ተግባራት በታቀደላቸው ጊዜና ጥራት መከናወናቸውን መከታተል፣
 • አስፈላጊ የሆኑ የስራ መገልገያ መሳሪያዎችና የሰው ሀይል እንዲሟላማድረግ፣ ችግር ሲያጋጥም መፍትሄ መስጠት፤
 • ለውስጥና ለውጭ ተገልጋዮች የሚያስፈልጉት አገልግሎቶች በአግባቡ መሰጠታቸውን እና ቅሬታም እንዳይከሰት መከታተል፤
 • ከሚመለከታቸው የመንግስት አስፈጻሚ መ/ቤቶች በየጊዜው የሚተላለፉ መመሪያዎች ተፈጻሚነት እንዲያገኙ መከታተል፤
 • ለሂሣብ ስራ የተዘጋጁ ልዩ ልዩ ፎርማቶች፣ መዛግብቶችና ቼኮች በአግባቡ መያዛቸውንና ስራ ላይ መዋላቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችል መቆጣጠሪያ ስልት መቀየስ፣ በትክክል በሥራ ላይ እንዲውሉ ማድረግ፣ መከታተል፣
 • የሂሳብ እንቅስቃሴ ምዝገባ በአግባቡ መከናወኑን መከታተል፣ ማረጋገጥ፤
 • በመንግስት ፣ በብድርና እርዳታ ገንዘብ የሚሸፈኑ ፕሮጅክቶችን ሂሳብ መከታተል፣መቆጣጠር፤
 • በተሰጠው የስልጣን ውክልና መሠረት የደመወዝና የሥራ ማስኬጃ ልዩ ልዩ የክፍያ ጥያቄዎች አስፈላጊነት በመመርመር እና ትክክለኛነት በማረጋገጥ የክፍያ ቼክና ማዘዣዎች በፊርማ ማጽደቅ፤
 • መ/ቤቱ በህግ በተሰጠው ኃላፊነት መሠረት የሚሰበሰቡ የምዝገባ፤ የፈቃድ እድሳት፤ የቅጣት እና ሌሎች ገቢዎች በአግባቡ መሰብሰባቸውንና በየዕለቱ ወደ ባንክ መተላለፋቸውን መከታተል፣ ማረጋገጥ፣
 • ሂሳብ በወቅቱ እንዲዘጋና በውስጥና በውጭ ኦዲተሮች እንዲመረመር ማድረግ፣ በኦዲት ሪፖርት ግኝት መሠረት መርሃ ግብር በማዘጋጀት የማስተካከያ እርምጃ መዉሰድ፤
 • በውጭ ኦዲተር የተመረመረውን ሂሣብ ከተሰብሳቢ እና ተከፋይ ሂሳብ መግለጫዎች ጋር በማያያዝ ለሚመለከተው አካል እንዲላክ ማድረግ፤
 • ለሥራ ማስኬጃ በሣጥን ሊያድር የሚገባውን ygNzB m-N bመመሪያው መሰረት መሆኑን መከታተል፤
 • በጥሬ ገንዘብና በባንክ ያለውን ሂሳብ በየጊዜው እየተከታተለ የመ/ቤቱን የገንዘብ አቅም እንዲታወቅ ማድረግ፤
 • ለመ/ቤቱ የሚቀርቡ የክፍያና የበጀት ጥያቄዎችን አግባብነት በማጣራት ለሚመለከተው ቡድን መሪ ወይም ባለሙያ መመምራት፣ አፈጻጸሙንም መቆጣጠር፤
 • በመ/ቤቱ ስም የሚገኙ የእርዳታና ብድር ገንዘቦች በሚደረጉ ስምምነቶችና የአሠራር ማንዋሎች መሠረት ጉዳዩ ከሚመለከታቸው የሥራ ክፍሎች ጋር በመተባበር በሥራ ላይ እንዲውሉ ማድረግ፣ የአፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀት፣ የምክር አገልግሎቶችን መስጠት፤
 • ግዥን ለመፈጸም የወጡ አዋጆች ደንቦችና መመሪያዎች በአግባቡ ስራ ላይ መዋላቸውን ማረጋገጥ፣
 • ለግዥ አገልግሎት የሚፈለገውን ተግባር በብቃት ለማከናወን የሚቻልበትን ከአድልኦ ነጻ የሆነ ግልጽና ተጠያቂነት ያለበት የአሰራር ስርዓት መዘርጋት፣ተፈጻሚ እንዲሆን ማድረግ፣
 • ከየስራ ክፍሉ የሚቀርቡ አስቸኳይ ግዢዎች በደንብና መመሪያ መሰረት እንዲገዙ ማድረግ፣
 • ለሚገዙ እቃዎች ተፈላጊው ዓይነት፣ የጥራት ደረጃና መጠን ዝርዝር መግለጫ እንዲወጣ፣ ማድረግ፣ የተገዛውም እቃ ትክክለኛና በወጣው ዝርዝር መግለጫ መሰረት መሆኑን መከታተል፤ ማረጋገጥ፣
 • በቡድን መሪው የተረጋገጠ የጨረታ ሰነዶችን በመመርመር በፊርማው አረጋግጦ ለአጽዳቂ ኮሚቴ መላክ፣
 • የግዢ ውል ሂደት በሚገባ መካሄዱን መቆጣጠር፣ ኮንትራታቸውን በአግባቡ የማይወጡትን በመመሪያ መሰረት እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ፣
 • በበላይ ኃላፊው በተሰጠው የገንዘብ ውክልና መጠን መሰረት ውል መፈጸም፣
 • የግዢ ጥያቄዎች ተሟልተው መቅረባቸውን በማረጋገጥ መፈረም፣
 • የግዢና የትራንዚት ስራዎች አስተማማኝ የመንግስት ግዥ አፈጻጸም መመሪያን ተከትሎ መከናወኑን መከታተል፣ ማስተባበር፣ መምራት፣
 • ልዩ ልዩ የሚያስፈልጉ እቃዎችና አገልግሎቶች በጥራትና በተመጣጣኝ ዋጋ በወቅቱ እንዲገዙ በበላይነት መምራት፣ ማስተባበር፣ መከታተል፣
 • በተለያየ ምክንያት ከታገዱ ተጫራቾች ግዢ እንዳይፈፀም መረጃ መያዝ፤ ስለ ግዢ እንቅስቃሴዎች የሚቀርቡትን የተለያዩ ዘገባዎችንና ስታትስቲካዊ የሪፖርት መግለጫዎች ማረጋገጥ፣
 • መ/ቤቱ የሚሰበስባቸውን ልዩ ልዩ ገቢዎች በወቅቱ መሰብሰባቸውንና ለሚመለከተው አካል ፈሰስ መሆናቸውን መከታተል፣ አረጋግጦ ማፀደቅ፡፡
 • የተለያዩ የመንግስት ግብርና ታክስ እና ሌሎች በተከፋይ የሚቀነሱ ሂሳቦችን ለሚመለከተው አካል በወቅቱ ገቢ መደረጋቸውን መከታተል፤
 • ከድጋፍ ሰጪ አካላት የሚገኙ ገቢዎች በወቅቱ መሰብሰባቸውን መከታተል፣ በመስሪያ ቤቱ የባንክ ሂሳብ ገቢ መደረጋቸውን ማረጋገጥ፤
 • መግለጫ የሚያስፈልጋቸው የሂሣብ ትራንዛክሽን መግለጫዎችን፣ ሂሳብ ሚዛንና ትንታኔ ማረጋገጥ፤
 • የመ/ቤቱን የሂሳብ ሪፖርት በየወሩ እንዲዘጋጅ በማድረግ አጣርቶ ለሚመለከተው የመንግስት አካል ማቅረብ፤
 • ሊሰበሰቡ የማይችሉ የተሰብሰቢ ሂሳቦች መረጃ ለበላይ አካል ማቅረብ፣ የውሳኔ ሃሳብ ሲደርሰውም ምዝገባ እንዲካሄድ ማድረግ፤
 • የባለመብቶች ክፍያ ሳይፈፅሙ የሚዘጉ ድርጅቶችን የሚገባቸውን ኪራይ፤የቤት እድሳት ወጪ፤ ደመወዝ፤ ጥቅማጥቅምና ሌሎች ክፍያዎችን የፋይናንስ ህግን ተከትሎ መዘጋጀቱን ማረጋገጥና ወጪ በማፅደቅ ክፍያ መፈፀሙን መከታተል፤
 • ድርጅቶች ሲዘጉ ንብረታቸውን ወደ መጋዘን ሲዘዋወር አስፈላጊ የሆኑ የአገልግሎት ግዥዎችን በህጉ መሰረት መፈፀማቸውን መከታተል፤
 • የተዘጉ ድርጅቶች ንብረቶች ሲሸጡ የጨረታ ሰነድ መሸጥና ገንዘቡን ለሚመለከተው አካል ገቢ ማድረግ፤
 • ከተዘጉ ድርጅቶች ንብረት በሽያጭ የተገኙ ገቢዎች ወደ ባንክ ገቢ መደረጋቸውን መከታተል
 • ከተዘጉ ድርጅቶች ጋር ተፈፅመው የነበሩ ውሎች ላይ ያሉ ግዥዎችና ክፍያዎችን መከታተል፤ ትክክለኛነቱን እና ህጋዊነቱን በማረጋገጥ ክፍያ እንዲፈፀም ማድረግ፤
 • በተዘጉ ድርጅቶች ስም በባንክ የነበሩ ገንዘቦች ወደ ኤጀንሲው የአደራ ሂሳብ ገቢ መደረጉን መከታተል፤
 • በተዘጉ ድርጅቶች ገንዘብ ወደ ኤጀንሲው የአደራ ሂሳብ ገቢ የተደረጉትን ስራ ላይ እንዲውል በበላይ አመራር እንዲከፈል ሲወሰን በውሳኔው መሰረት እዲፈፀም ማድረግ፡፡