ተግባርና ኃላፊነት

 • የሀገር በቀል ድርጅቶችን ለመመዝገብ የወጣውን አዋጅ፤ ደንብእና መመሪያዎች ላይ ያሉትን መስፈርቶች አሟልተው ሲቀርቡ መመዝገብና የምዝገባ ሰርተፍኬት መስጠት፤
 • የውጭ ድርጅቶችን ለመመዝገብ የወጣውን አዋጅ፤ ደንብ እና መመሪያዎች ላይ ያሉትን መስፈርቶች አሟልተው ሲቀርቡ የሲቪል ማህበሰብ ድርጅቶችን መመዝገብ እና የምዝገባ ሰርተፍኬት መስጠት፤
 • ህብረቶችን ለመመዝገብ በወጣው አዋጅ፤ ደንብ እና መመሪያዎች ላይ ያሉትን መስፈርቶች አሟልተው ሲቀርቡ መመዝገብ እና የምዝገባ ሰርተፍኬት መስጠት፤
 • የህብረቶች ህብረትን ለመመዝገብ የወጣውን አዋጅ፤ ደንብ እና መመሪያዎች ላይ ያሉትን መስፈርቶች አሟልተው ሲቀርቡ መመዝገብ እና የምዝገባ ሰርተፍኬት መስጠት፤
 • ለዘለቄታ በጎ አድራጎት እና አደራ በጎ አድራጎት ድርጅት አላማ የሚውል ንብረትና ሀብት መመዝገብ፣ ማረጋገጥ፣ የምስክር ወረቀት መስጠት፤
 • የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ምዝገባን በተመለከተ አስፈላጊ መረጃዎች እንዲሟሉ በማድረግና እንዲፀድቅ ለሚመለከተው የበላይ አካል ማቅረብ፤
 • የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ሲዋሃዱ ወይም ሲከፋፈሉ ወይም ሲለወጡ ለመመዝገብ የወጣውን አዋጅ፤ ደንብ እና መመሪያዎች ላይ ያሉትን መስፈርቶች አሟልተው ሲቀርቡ መመዝገብ እና የምዝገባ ሰርተፍኬት መስጠት፤
 • የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አስፈላጊውን መስፈርት አሟልተው ለምዝገባ ሲቀርቡ ስያሜያቸውንና ዓርማቸውን በጋዜጣ እንዲታወጅ ለፕሬስ ድርጅት ደብዳቤ መፃፍ፤
 • ለሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አስፈላጊውን መስፈርቶች አሟልተው ሲቀርቡ የተለያዩ የድጋፍ ደብዳቤዎች መስጠት ማለትም /የቀረጥነፃ፣ የቫት ተመላሽ፣ የውጭ ዜጋ ስራ ፍቃድ፣ኮድ 35፣ የስራ አስኪያጅና ስራ አመራሮች ማረጋገጫ ደብዳቤ መስጠት፣ የባንክ ሂሳብ ቁጥር እንዲከፍቱ እና እንዲያንቀሳቅሱ ፍቃድ መስጠት እና እንደአስፈላገነቱ የገቢ ማስገኛና የህዝባዊ መዋጮ ድጋፍ ደብዳቤ መጻፍ፤
 • ለሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች በአዋጅ፣ ደንብ እና መመሪያዎች ዙሪያ የህግ ምክር አገልግሎት መስጠት፤
 • የተሻለ አፈፃፀም ያላቸውን የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች መለየት፣ ማበረታታትና መሸለም፤
 • ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች መለየት እና እንደአስፈላጊነቱ ለበላይ አመራሩ ማቅረብ፤
 • ለሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች በአዋጅ፣ ደንብ እና መመሪያዎች መሰረት ስልጠናዎችን መስጠት፤
 • የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የምዝገባ ሰርተፍኬት፣ መተዳደሪያ ደንብ እና ሌሎች ተያያዥ ሰነዶችን ማረጋገጥ፤
 • ከህግ ውጭ ለወንጀል ድርጊት አስበው የተገኘ ገንዘብ ወይም ንብረት ህጋዊ አስመስሎ በማቅረብና ለሽብርተኝነት ዓላማ ለማዋል ተብሎ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶችን በቅርበት በመከታተል የገንዘብ እና የንብረት ምንጩን የማጣራት ስራ መስራት፤
 • በማጣራት ሂደት የተገኙ መረጃዎችን መሰረት በማድረግ ህግ ተላልፈው በተገኙ አካላት ላይ ተገቢው እርምጃ እንዲወሰድ ከሚመለታቸው የመንግሰት አካላት ጋር በትብብር መስራት፤
 • የተለያዩ ሚዲያዎችንና ሌሎች ዘዴዎችን በመጠቀም ለሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ለሰብዓዊ ዕርዳታ ተብሎ የመጣ ገንዘብ ለሽብርተኝነት ተግባር እንዳይውል የግንዛቤ ማስጨበጫ መስራት፤
 • ማንኛውም የሲቪል ማኅበረሰ ብድርጅት ከየትኛውም ምንጭ የሚያገኘውን ገንዘብ ለኤጀንሲው እንዲያሳውቅ የማድረግ ስራ መስራት፤
 • ድርጅቶች በተፈራረሙበት የፕሮጀክት ስምምነት መሰረት ያቀዱትን ገንዘብ ስራ ላይ ማዋላቸውን ክትትል ማድረግ፤
 • ማንኛውም የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት የበጀት ዓመቱ ሲጠናቀቅ በውጭ ኦዲተር አስመርምሮ የሚያቀርበውን የየዓመቱን የኦዲት እና አመታዊ የስራ ክንውን ሪፖርት መገምገም፤
 • በኦዲት እና የስራ ክንውን ሪፖርት ላይ ያሉ አጠቃላይ ሂደቶች ዙሪያ ለድርጅቶች አጠቃላይ ግብረ መልስ መስጠት፤
 • በቀረቡት የኦዲት እና የስራ ክንውን ሪፖርት ላይ የህግ ጥሰቶች ሲያጋጥሙ እንደችግሩ ክብደት ከሚመለከተው የዘርፍ አስተዳደር ጋር በመነጋገር የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ ለሚመለከተው የበላይ ኃላፊ ከተገቢው መረጃ ጋር የውሳኔ ሀሳብ ማቅረብ፤
 • የሂሳብ ሰነዶቹ የሂሳብ አመቱ ካለቀ በኋላ ቢያንስ ለ5 ዓመት ተጠብቀው መቆየታቸውን ክትትል ማድረግ፤
 • የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የውስጥ አሰራራቸው ግልፀኝነትና ተጠያቂነት ባለ ውሁኔታ እያከናወኑ መሆናቸውን የራስ-በራስ አስተዳደር ስርዓትን በህጉ መሰረት ተግባራዊ ማድረጋቸውን ተገቢውን ክትትል ማድረግ፤
 • የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የሚያደርጓቸውን ለውጦች (የአድራሻ፣ የአመራር፣ የስያሜ…) ማሳወቃቸውን መከታተልና መመዝገብ፤
 • የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቱ መደበኛ ሪፖርት ማድረጊያ ጊዜው ከ 3 ወር በላይ ከቆየ የሲቪል ማህበረሰቡ ድርጅቱን በጋዜጣ ጥሪ በማድረግ የህልውና ማረጋገጥ ስራ መስራት፤
 • የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች በአዋጅ፣ ደንብእና መመሪያዎች መሰረት ህጋዊ የባንክ ሂሳብ መክፈታቸውንና የገንዘብ እንቅስቃሴያቸውም በተከፈተው ህጋዊ የባንክ ሂሳብ መሆኑን ማረጋገጥ፤
 • ማንኛውም ድርጅት አግባብ ባለው ህግ መሰረት ከተገቢ የስራ ፍቃድ ውጭ የውጭ ሀገር ዜጎችን አለመቅጠራቸውን መከታተል፣ ማረጋገጥ፤
 • በድርጅቶቹ መደበኛ ደመወዝ ሳይከፈላቸው በሙያቸው በበጎ ፍቃደኝነት ከአንድ አመት ላልበለጠ ጊዜ ለማገልገል የሚመጡ የውጭ ሀገር ዜጎችን የድርጅቱን አላማ ለመደገፍ መምጣታቸውን ማረጋገጥ፤
 • ድርጅቶች በተቋቋሙበት አላማ መሰረት እየሰሩ መሆኑን ክትትልና  ቁጥጥርማድረግ፤
 • የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የገንዘብ እንቅስቃሴ የሚያሳይ ተቀባይነት ባለው የሂሳብ አሰራር በተዘጋጀ የሒሳብ መዝገብ እንዲይዙ መከታተል፤
 • የሂሳብ ሰነዶቹ የድርጅቱን ገቢና ወጪ፣ የወጪው ምክንያት፣ ሀብትና እዳ፣ የለጋሾችን ማንነትና የገቢውን ምንጭ ያካተተ ስለመሆኑ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፤
 • ኤጀንሲው ከመንግስት አካላት፣ ከለጋሽ ድርጅቶች ወይም ከህዝብ ከሚቀርብ ጥቆማዎች ወይም ኤጀንሲው ስራውን በሚያከናውንበት ወቅት ከሚገኙ መረጃዎች በመነሳት የህግ ጥሰቶች የማጣራት እና የመቆጣጠር ተግባር መስራት፣
 • የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ግልፀኝነትና ተጠያቂነትን ሊያረጋግጥ በሚችል መልኩ ብሎም የራስ አስተዳደር ስርዓት እንዲኖራቸው ክትትል በማድረግ ምቹ ሁኔታዎች እዲፈጠሩ ቡድኖችን ማደራጀት፤
 • የራስ አስተዳደር ስርዓታቸውን ለማጠናከር እንዲያስችል ለተቋቋመው የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ምክርቤት አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ፤
 • ከዘርፍ አስተዳደሮች ጋር ኤጀንሲው ኃላፊነቱን ለመወጣት ድርጅቶች ፕሮጀክት መፈራረማቸውን በመከታተል፣ በተፈረመው ፕሮጀክት መሰረት ስለመተግበራቸው ማረጋገጥ፣ ፕሮጀክቶቹ ሲጠናቀቁ ወይም ሲቋረጡ ሴክተሩን አስመልከቶ እንዴት ማስቀጠል እንዳለበት ሂደቱን ማመቻቸት፣ ተያያዥ ንብረቶችን በተመለከተ ተባብሮ መወሰን፣ የተለያዩ ተያያዥ ድጋፎችን መስጠት እንዲሁም የፕሮጀክቶች ጊዜ ሲጠናቀቅ የማጠቃለያ ግምገማ መደረጉን የማረጋገጥ ስራ መስራት፤
 • በዘርፉ ያሉ ምርጥ ተሞክሮዎችን መቀመር እንዲሁም የማስፋት ተግባራትን ማከናወን፤
 • የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች በራሳቸው ፈቃድ እንዲሰረዙ ጥያቄ ሲያቀርቡ ወይም በህጉ መሰረት ለመሰረዝ የሚያበቁ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ የምዝገባ ሰርተፍኬታቸው እንዲሰረዝ የውሳኔ ኃሳብ ለበላይ አመራሩ ማቅረብ፤
 • የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የአፈፃፀም ደረጃ ለማወቅና ያጋጠማቸውን ችግሮች ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ይሰራል፣ በወርክሾፕ፣ በሴሚናሮችና ተመሳሳይ ዝግጅቶች ላይ በመሳተፍ ተገቢውን ድጋፍ ማድረግ፡፡