ተግባርና ኃላፊነት

 • የሥራ ክፍሉን የተለያዩ የሥራ ቡድኖችን ሥራ ማቀድ፣ ማስተባበር፣ መምራት፣ ውሳኔ በሚያሥፈልጋቸው ጉዳዮች ላይ ውሳኔ መስጠት፣
 • የሥራ ክፍሉን ወይም የሥራ ቡድኖችን የሥራ ውጤት መከታተል፣ መገምገም፣ የእርምት እርምጃ መዉሰድ፣ ግብረ መልስ መስጠት፤ የእቅድ አፈጸጻም ሪፖርት ለመሥሪያቤቱ የበላይ ኃላፊ ማቅረብ፣
 • የሥራ ቡድኖችንና ባለሙያዎችን የአቅም ክፍተት በማጥናት አቅማቸው የሚገነባበትን ሁኔታ ማመቻቸት፣
 • ለዳይሬክቶረቱና ለሥራ ቡድኖቹ የሚያስፈልጉ ግብአቶች እንዲሟሉ ማድረግ፣
 • የፖሊሲ ስትራቴጂና የፕሮግራም የፓኬጆችና የፕሮጀክቶች ሀሳቦች ማመንጨት፤ የዶክመንት ዝግጅትና ማሻሻል ሥራውን በመምራት የጸደቀ ዶክመንት ለሚመለከታቸው አካላት እንዲሰራጭ ማድረግ፣
 • ለዘርፉ ሥራ የሚያግዙ የህግ ማእቀፎችን፣ የሥራ መመሪያዎችን፣ ማንዋሎችን፣ ስነ-ስርዓቶችን እና መግለጫዎችን በአዲስ መልክ እንዲወጡና እንዲሻሻሉ ማድረግ፣ የሚዘጋጁትን ሰነዶች ለሚመለከታቸው አካላት እንዲሰራጩ ማድረግ፣
 • የሥራ ዘርፉንና የመሥሪያቤቱን ዕቅድ ዝግጅት፣ አፈጻጸምና የክትትልና ግምገማ ሥራዎች ሊያሻሽሉና ውጤታማ ሊያደርጉ የሚችሉ የጥናትና የምርምር ሥራዎች እንዲካሄዱ ሀሳብ ማመንጨት፤ማስተባበር፤ የጥናቱን ውጤት ተግባራዊ እንዲሆን ማድረግ፤ ፋይዳውን በመገምገም ሪፖርት ማቅረብ፣
 • የመሥሪያቤቱን ስትራቴጂክና አመታዊ እቅድ ማዘጋጀት፤ እንዲዘጋጅ ማድረግ፤ የክትትልና ድጋፍ፣ የግምገማና ግብረ መልስ ሥራዎችን በኃላፊነት መምራት፣ ማስተባበር፣ በበላይ ኃላፊው እያፀደቀ ሥራ ላይ እንዲውል ማድረግ፣
 • የእቅድ ዝግጅትና ሪፖርት፣ የበጀት ዝግጅት፤ የግምገማና እንዲሁም የለዉጥና መልካም አስተዳደር ግብረመልስ ሥራዎች ውጤታማና ቀልጣፋ እንዲሆኑ የአሠራር ስርዓቶችን መዘርጋት፣
 • የጸደቀው በጀት ለሥራ ክፍሎች በአግባቡ እንዲደለደል በማድረግ ያሳውቃል አፈጻጸሙን መከታተል፣ መገምገም፣ ግብረ-መልስ መስጠት፣
 • የተቋሙንና የዘርፉን የሥራ እቅድና አፈጻጸም የተሳካ ለማድረግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በሚደረገው ውይይትና አውደ ጥናቶች ላይ በመገኘት አስፈላጊ ግብአት መዉሰድ፤ ሥራ ላይ እንዲውል ማድረግ፣
 • የመሥሪያቤቱን የተለያዩ የሥራ ክፍሎች የእቅድ ዝግጅት ሥራን እና አፈፃፀምን መከታተል፣ መደገፍ፣ መገምገም፣ ግብረ መልስ መስጠት፤
 • የበጀት ዝውውር ጥያቄ ሲቀርብ አግባብነቱን በመመርመር የውሳኔ ሃሳብ ለበላይ ሃላፊው ማቅረብ ሲወሰንም ተግባራዊ እንዲሆን ማድረግ፤
 • የሥራ ክፍሉን ሥራ በተመለከተ ከመንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች የሥራ ግንኙነት  ማድረግ፣
 • ለበላይ አመራሩና ለተጠሪ ተቋማት ሥራውን በሚመለከት ሙያዊ የምክርና የድጋፍ አገልግሎት መስጠት፣
 • መሥሪያቤቱን በእቅድ አፈጻጸምና በጀት አጠቃቀም ላይ ለሚያጋጥሙ ችግሮች አማራጭ የመፍትሄ ሀሳብ በማመንጨት ለበላይ ኃላፊው ማቅረብ፣ ሲወሰን ተግባራዊ ማድረግ፣
 • የበጀት የዕቅድ ዝግጅትና ግምገማን እንዲሁም የለዉጥና መልካም አስተዳደር ስራዎችን የሚመለከቱ ምርጥ ተሞክሮዎችን መቀመር፤ ወደ ሌሎችም እንዲስፋፋ ማድረግ፤